ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 05014/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 27/12/2017
Ημ. Λήξης: 29/01/2018
Προμήθεια επιστημονικών οργάνων
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ & ΠΔΕ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», με κωδικό έργου στη ΣΑΕ 2017ΣΕ14600001 και MIS χωροταξικό 09 52.
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 «Προμήθεια επιστημονικών οργάνων» της Πράξης : «Επιχορήγηση του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ για την υλοποίηση του έργου Εκσυγχρονισμός των Ακαδημαϊκών Υποδομών του ΕΘΝΙΚΟΥ και ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 με την υπ΄ αριθμ. 114780/20-10-2017 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:7ΜΔΦ465ΧΙ8-ΤΨΥ). Το υποέργο Νο 1 αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για εννέα (9) τμήματα του ΕΚΠΑ.
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
18/01/2018Μερική ακύρωση της διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων»Προηγούμενη σελίδα