ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 04576/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 10/11/2017
Ημ. Λήξης: 22/11/2017
Εξυπηρετητές Η/Υ (CPV: 48822000-6 [Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών]
Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξυπηρετητών Η/Υ» (CPV: 48822000-6 [Εξυπηρετητές ηλεκτρονικών υπολογιστών]) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, βέλτιστη ποιότητα-τιμή, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 13.079,00€ πλέον Φ.Π.Α., παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5218
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα