ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03945/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 12/10/2017
Ημ. Λήξης: 24/10/2017
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιδαπέδιας φυγοκέντρου, (CPV: 42931110-5).
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 50.000€ πλέον Φ.Π.Α..
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ι. Ξανθούλη, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 – 13:00 και στα τηλέφωνα 210 727 5860
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα