ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03721/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 18/09/2017
Ημ. Λήξης: 13/10/2017
«Προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων»
Αντικείμενο της σύμβασης η οποία υποδιαιρείται σε 23 τμήματα είναι η προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες των προγραμμάτων: α) Έσοδα ειδικού εργαστηρίου ιολογίας και β) Υπηρεσίες μικροβιωματικής και γονιδιωματικής.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι: α) Έσοδα από νοσήλια για την έρευνα με ΚΕ 8079 και β) Διάφοροι Τρίτοι για την έρευνα με ΚΕ 13264.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 198.389,4228 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 159.991,47€, ΦΠΑ : 38.397,9528€).
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών είτε ενός τμήματος, είτε περισσοτέρων, είτε όλων των τμημάτων.
Πληροφορίες: Γ. Καββαδίας, 210 727 5851 I.Ξανθούλης 210 7275860
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Διευκρινίσεις  
22/09/2017Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει όπως αναφέρεται στη παράγραφο 1.5 της διακήρυξης, στις 17 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.00, και όχι στην εκ παραδρομής αναφερόμενη ημερομηνία της παραγράφου 3.1.1. - ΛήψηΠροηγούμενη σελίδα