ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03374/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 11/08/2017
Ημ. Λήξης: 06/09/2017
Προμήθεια κινητών τηλεφώνων και συνδέσεων δεδομένων
- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 119.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: (προϋπολογισμός 96.048,39 €, ΦΠΑ: 23.051,61€). Συγκεκριμένα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «κινητά τηλέφωνα», εκτιμώμενης αξίας 60.483,87 € πλέον ΦΠΑ 24% : 14.516,13 €, σύνολο 75.000,00 €.
ΤΜΗΜΑ 2 : «σύνδεση δεδομένων», εκτιμώμενης αξίας 35.564,52 € πλέον ΦΠΑ 24% : 8.535,48 €, σύνολο 44.100,00 €.
Δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση. Η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: έως του ποσοστού 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και έως ποσοστού 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

- Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για κάθε τμήμα.

- Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ – HORIZON 2020 PROGRAMME μέσω OTICON A/S. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 13781
Πληροφορίες: Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τον κο Γ. Καββαδία, τηλ. 210 727 5851, e-mail: procurments@elke.uoa.gr
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα