ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01991/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 10/08/2017
Ημ. Λήξης: 25/08/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων (cpv: 33790000-4)
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος με κωδικό 0723 και τίτλο «Έσοδα από Παθολογικό Ανατομείο».
Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής

Προϋπολογισμός: 58.800€ πλέον Φ.Π.Α
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ηλένια Χατζηανδρέου όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10π.μ.-2μ.μ και στα τηλέφωνα 210-7462169 καθώς και την κα Ειρήνη Θεοχάρη τις ίδιες ώρες στο τηλέφωνο 210-7462209.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα