ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 02557/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 19/06/2017
Ημ. Λήξης: 03/07/2017
Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μαζών
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Αναβάθμιση συστήματος φασματομετρίας μαζών», (CPV: 38430000-8) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάση βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 60.000,00 πλέον Φ.Π.Α.
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα