ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 02516/2017
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 15/06/2017
Ημ. Λήξης: 29/06/2017
«Εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων» της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας που στεγάζεται στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο
Στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Εκτέλεση παρακλινικών εξετάσεων», (CPV 85121000-3) της Μονάδας Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που στεγάζεται στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο που αφορά τον κωδικό 70/03/0933 (με τίτλο: «Έσοδα από νοσήλεια – Διαγνωστική μονάδα) με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. Α. Τσακρήμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας, προϋπολογισμού συνολικού ποσού 39.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.(0,00€), παρακαλούμε όπως υποβάλετε κλειστές προσφορές.
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα