ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 00934/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 02/05/2017
Ημ. Λήξης: 24/05/2017
Αντιδραστήρια (00934/2017)
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες του προγράμματος: «Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης 3 της καρφιλζομίμπης, της μελφαλάνης και της πρεδνιζόνης έναντι της βορτεζομίμπης, της μελφαλάνης και της πρεδνιζόνης σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για μεταμόσχευση»
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33696300-8 (Χημικά αντιδραστήρια)
Προσφορές υποβάλλονται για είτε για ένα είδος είτε για περισσότερα είτε για το σύνολο των ειδών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 128.999,93€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: (προϋπολογισμός 104.032,20€, ΦΠΑ: 24.967,73€)
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Πληροφορίες: τηλ. 201727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα