ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01604/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 26/04/2017
Ημ. Λήξης: 22/05/2017
Hλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου του έργου « Ηλεκτρονικός εξοπλισμός: Η/Υ & Περιφερειακά»
Προϋπολογισμός: 173.400 € πλέον ΦΠΑ
Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής ανά Ομάδα για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών της κάθε ομάδας

ΚΕ 13296
Πληροφορίες: Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη κα Εύα Τσίρη, Τμήμα Προμηθειών ΕΛΚΕ, τις εργάσιμες μέρες και ώρες: 8.30πμ - 13.30μμ, στο τηλέφωνο 210.7275863 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: procurements@elke.uoa.gr
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα