ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03763/2016
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 11/04/2017
Ημ. Λήξης: 27/04/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας επιστημονικών οργάνων
Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά (βέλτιστη ποιότητα-τιμή)

Προϋπολογισμός: 55.264,50€ πλέον ΦΠΑ

ΚΕ: 13300
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αθηνά Γκίκα (email: gkika@chem.uoa.gr) όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00πμ – 14:00μμ και στα τηλέφωνα 2107274557 και 2107274908.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα