ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 04310/2016
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Κάτω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 03/04/2017
Ημ. Λήξης: 08/05/2017
Εργασίες Γεώτρησης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανόρυξης ερευνητικών – δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε επιλεγμένες (κατά προτεραιότητα και μέγιστου αριθμού τέσσερις (4)) θέσεις της Κορινθίας συνολικού βάθους 800 μέτρων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 76300000-6 (Εργασίες γεώτρησης)
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 141.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 113.709,68€, ΦΠΑ : 27.290,32€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Πληροφορίες: τηλ. 210 727 5851
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα