ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 01090/2017
Είδος Διαγωνισμού:Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Άνω των Ορίων
Ημ. Δημοσίευσης: 27/03/2017
Ημ. Λήξης: 02/05/2017
«Συνδρομές, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου, σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ και την ενίσχυση του ερευνητικού και επιστημονικού έργου των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας»
Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η «Συνδρομές, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου, σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.», και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο μέρος Ζ της παρούσας διακήρυξης, προϋπολογισμού 485.553,23 € πλέον ΦΠΑ ή 602.086,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το έργο αφορά σε : Συνδρομές, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου, σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για τις Βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κ. Παναγιώτης Βαλαβάνης.

Πληροφορίες: Κοντοπούλου Βασιλική, τηλ. 210 368 9117, procurements@elke.uoa.gr
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα