ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03901/2016
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 17/03/2017
Ημ. Λήξης: 29/03/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 03901/2016 στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού ποσού 58.064,52 πλέον Φ.Π.Α. (ΚΕ 13304)
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους: Μαρία Θωμά, Βασίλειο Λευκαδίτη, Αθανασία Λιβανού όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9.30 έως 13.30, στα τηλέφωνα 210 7461218, 210 7461263 και 210 7461217 αντίστοιχα.
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα