ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Διαγωνισμών


Αριθμός Προκήρυξης: 03798/2016
Είδος Διαγωνισμού:Συνοπτικός
Ημ. Δημοσίευσης: 17/02/2017
Ημ. Λήξης: 01/03/2017
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων
Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά μόνο βάσει τιμής
Προϋπολογισμού συνολικού ποσού 3.462 ευρώ πλέον Φ.Π.Α
Κωδικός Έρευνας 12207
Πληροφορίες: Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Μανιάτη Ματίνα όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 8.00πμ-15.00μμ και στα τηλέφωνα 2106597496
Η προκήρυξη έχει λήξει !
Προηγούμενη σελίδα