ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:16011/2014
Ημ. Δημοσίευσης:13/03/2014
Ημ. Λήξης:26/03/2014
16011/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Πέραν του καθιερωμένου Προτύπου στο LHC» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων ΑΡΙΣΤΕΙΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Παρασκευά Σφήκα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», των Α.Π. 10, 11 και 12, ζητούνται άτομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη/Δράση έχει προϋπολογισμό 396.427,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 26/9/2012 έως 25/9/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα