ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:13139/2014
Ημ. Δημοσίευσης:10/03/2014
Ημ. Λήξης:24/03/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Meta-analysis of time-to-event end points»
Για τις ανα?γκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “ Meta-analysis of time-to-event end points” και ακρωνύμιο «MATTEEP» που εντάσσεται στην Δράση «Αριστεία ΙΙ» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Φώτιο Σιάννη, ζητείται 1 άτομο για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό €50.000 και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως 31/7/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα