ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:14227/2014
Ημ. Δημοσίευσης:28/02/2014
Ημ. Λήξης:14/03/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ - Engineering advanced biocatalysts for the conversion of lignocellulosic biomass into fermentable sugars - ABCAT», «Ορθολογικός σχεδιασμός και κατασκευή καινοτόμων βιοκαταλυτών για τη μετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας σε ζυμώσιμα σάκχαρα»
Για τις ανα?γκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ορθολογικός σχεδιασμός και κατασκευή καινοτόμων βιοκαταλυτών για τη μετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας σε ζυμώσιμα σάκχαρα» και ακρωνύμιο «ABCAT» που εντάσσεται στην Δράση «Αριστεία ΙΙ» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Χατζηνικολάου, ζητείται άτομο για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 180.000,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως 31/7/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα