ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:08200/2014
Ημ. Δημοσίευσης:26/02/2014
Ημ. Λήξης:12/03/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της ΠΡΑΞΗΣ: «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ – Asymptotic Theory of Convex Bodies - ATOCB», «Ασυμπτωτική Θεωρία Κυρτών Σωμάτων»
Για τις ανα?γκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ασυμπτωτική Θεωρία Κυρτών Σωμάτων» και ακρωνύμιο «ATOCB» που εντάσσεται στην Δράση «Αριστεία ΙΙ» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Απόστολο Γιαννόπουλο, ζητούνται δύο υποψήφιοι διδάκτορες και ένας μεταπτυχιακός φοιτητής για την ερευνητική/επιστημονική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 120.000,00€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι έως 31/7/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα