ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:06251/2014
Ημ. Δημοσίευσης:26/02/2014
Ημ. Λήξης:12/03/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Της ΠΡΑΞΗΣ: «Γενετικοί παράγοντες κινδύνου του μελανώματος στον Ελληνικό πληθυσμό»
Για τις ανα?γκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Γενετικοί παράγοντες κινδύνου του μελανώματος στον Ελληνικό πληθυσμό» που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «Αριστεία » με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αλέξανδρο Στρατηγό στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΠΕΔΒΜ), του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ζητούνται α?τομα για την ερευνητική και τεχνική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη/Δράση έχει προϋπολογισμό 344297€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι απο? 26/09/2012 έως 25/09/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα