ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:09633/2014
Ημ. Δημοσίευσης:24/02/2014
Ημ. Λήξης:11/03/2014
9633/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: « Σύστημα εκτίμησης της αποδεκτής Οικολογικής παροχής σε ποτάμια και ρέματα της Ελλάδας» και κωδικό 11ΣΥΝ_8_917 που εντάσσεται στην Κατηγορία Πράξεων «Συνεργασία 2011- Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Επικ. Καθηγήτρια Νίκη – Νικολέττα Ευελπίδου στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», του Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης», ζητούνται α?τομα για την ερευνητική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό για το ΕΚΠΑ 112.000€ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 04/03/2013 έως 30/06/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα