ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:07806/2014
Ημ. Δημοσίευσης:18/02/2014
Ημ. Λήξης:03/03/2014
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ για τις ανα?γκες της Πρα?ξης του Πανεπιστημι?ου Αθηνω?ν με τι?τλο: « Ενέργεια, Δίκαιο tης Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος »

Για τις ανα?γκες της Πρα?ξης του Πανεπιστημι?ου Αθηνω?ν με τι?τλο: « Ενέργεια, Δίκαιο tης Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος » και ακρωνυ?μιο ENERGYATSEA που εντα?σσεται στη Δρα?ση «Αριστει?α ΙΙ» και υλοποιει?ται στο πλαι?σιο του Επιχειρησιακου? Προγρα?μματος «Εκπαι?δευση και Δια Βι?ου Μα?θηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με Επιστημονικη? Υπευ?θυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μαρία Γαβουνέλη, ζητου?νται μεταδιδακτορικοί και διδακτορικοί φοιτητές για την ερευνητικη? υποστη?ριξη του ε?ργου. Η Πρα?ξη ε?χει πρου?πολογισμο? €250.000 και θα συγχρηματοδοτηθει? απο? την Ευρωπαι?κη? Ε?νωση (Ευρωπαι?κο? Κοινωνικο? Ταμει?ο) και απο? Εθνικου?ς Πο?ρους. Η χρονικη? δια?ρκεια του φυσικου? αντικειμε?νου του ε?ργου ει?ναι ε?ως 31/7/2015. Η συ?μβαση που θα υπογραφει? με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα ει?ναι συ?μβαση μι?σθωσης ε?ργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα