ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:00133/2014
Ημ. Δημοσίευσης:20/01/2014
Ημ. Λήξης:05/02/2014
Για τις ανα?γκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ζητούνται άτομα για την διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη των έργων.
Για τις ανα?γκες της Πράξης/Δράσης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» με Επιστημονική Υπεύθυνη την ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ κα Φραγκουδάκη Άννα που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», της Κατηγορίας Πράξεων Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ειδικότερα των Υποέργων 1 και 2 με τίτλο : «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 1(ΕΚΠΑ)» και «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ 2 (ΑΠΘ)», ζητούνται άτομα για την διοικητική και εκπαιδευτική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη/Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρονική παράταση της υλοποιούμενης πράξης, η οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί την 31/12/2014. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου. Σε περίπτωση νέας χρονικής παράτασης της Πράξης/Δράσης δύναται να παραταθούν αντίστοιχα και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα