ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:16201/2021
Ημ. Δημοσίευσης:19/04/2021
Ημ. Λήξης:29/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020» για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου προς το πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α. στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Κ.Ε. 17475 και τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020» για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής Επιστημών Υγείας για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου προς το πρόγραμμα α΄ κύκλου σπουδών του Τμήματος. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων που θα συναφθούν ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον εκάστοτε υπότροφο έως 30/09/2021.
Πληροφορίες: -
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα