ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:121183/2019
Ημ. Δημοσίευσης:04/02/2020
Ημ. Λήξης:20/02/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, o οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 15042 και τίτλο «Προ-κλινική ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση αναστολέων της Autotaxin, ενός νέου φαρμακευτικού στόχου στην παθογένεια της πνευμονικής ίνωσης και χρόνιας φλεγμονής», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00949 και MIS 5030518, που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, o οποίος θα απασχοληθεί στο έργο με Κ.Ε. 15042 και τίτλο «Προ-κλινική ανάπτυξη και εμπορική εκμετάλλευση αναστολέων της Autotaxin, ενός νέου φαρμακευτικού στόχου στην παθογένεια της πνευμονικής ίνωσης και χρόνιας φλεγμονής», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-00949 και MIS 5030518, που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 15 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου
Πληροφορίες: ......
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα