ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:001548/2020
Ημ. Δημοσίευσης:24/01/2020
Ημ. Λήξης:11/02/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15138 και τίτλο «Species on the brink of extinction» (αρ. έργου 2418), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15138 και τίτλο «Species on the brink of extinction» (αρ. έργου 2418), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο.
Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου1.
Πληροφορίες: ...
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα