ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:074903/2019
Ημ. Δημοσίευσης:17/09/2019
Ημ. Λήξης:02/10/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15425 και τίτλο «Non-perturbative Gauge Dynamics from Integrability and Gauge/Gravity Dualities», το οποίο χρηματοδοτείται από 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15425 και τίτλο «Non-perturbative Gauge Dynamics from Integrability and Gauge/Gravity Dualities», το οποίο χρηματοδοτείται από 1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Γεώργιος Γεωργίου,
ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο (2) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα