ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:064101/2019
Ημ. Δημοσίευσης:17/07/2019
Ημ. Λήξης:01/08/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS (ΟΠΣ) 5031812, Κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03524, Κ.Ε. 15170 και τίτλο «Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαμοιρασμού δικτυακών πόρων για την εξατομικευμένη διανομή ψηφιακού περιεχομένου σε δίκτυα δεδομένων 5ης γενιάς» με ακρωνύμιο Re–cent που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑνΕΚ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο (2) Εξωτερικούς Συνεργάτες , η διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν ορίζεται ανά ειδικότητα και αυτές δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα