ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:051173/2019
Ημ. Δημοσίευσης:12/06/2019
Ημ. Λήξης:27/06/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Α 15128 και τίτλο «Καινοτόμα πολυλειτουργικά βιομιμητικά ικριώματα από μικρο/νανοΐνες για τη θεραπεία της περιοδοντίτιδας», με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02499 και MIS 5030448, που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με δύο (2) άτομα , οι συμβάσεις εργασίας που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 12 μήνες για την Ειδικότητα του Π.Ε Χημικού-Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και 12 μήνες για την Ειδικότητα του Π.Ε Χημικού-Υποψήφιου Διδάκτορα, και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασής του
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα