ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:042511/2019
Ημ. Δημοσίευσης:11/06/2019
Ημ. Λήξης:26/06/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15646 και τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με πέντε (5) άτομα για τις ειδικότητες: (2) ΠΕ Διοικητικής Υποστήριξης, (1) ΠΕ Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης, (1) ΤΕ Τεχνικής Υποστήριξης, (1) ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης στο έργο με Κ.Ε. 15646, τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κύριο Ηρειώτη Νικόλαο
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιουνίου 2019
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα