ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:050065/2019
Ημ. Δημοσίευσης:11/06/2019
Ημ. Λήξης:26/06/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 7641 με τίτλο «Έσοδα αυτοχρηματοδοτούμενου σεμιναρίου "Θέματα ειδικής αγωγής - μαθησιακές δυσκολίες" που διοργανώνει το κέντρο μελέτης ψυχοφυσιολογίας και εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με τρεις (3) εξωτερικούς συνεργάτες για τις ειδικότητες: 1) ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης (1 άτομο) και 2) ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικής Υποστήριξης (2 άτομα), για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 7641 με τίτλο «Έσοδα αυτοχρηματοδοτούμενου σεμιναρίου "Θέματα ειδικής αγωγής - μαθησιακές δυσκολίες" που διοργανώνει το κέντρο μελέτης ψυχοφυσιολογίας και εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Ιωάννης Παπαδάτος


..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προτάσεων ορίζεται η 26η Ιουνίου 2019

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα