ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:041122/2019
Ημ. Δημοσίευσης:04/06/2019
Ημ. Λήξης:19/06/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή τριών (3) φυσικών προσώπων κατηγορίας: ΔΕ Γραμματέας, ΠΕ Γραμματέας και ΠΕ Βιοχημικός-Μοριακός Βιολόγος για τις ανάγκες του έργου με Κ.Ε. 15365 και τίτλο «ΠΜΣ "Μονάδες Εντατικής Θεραπείας"», με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αναστασία Κοτανίδου
Η πρόσκληση αφορά την επιλογή τριών (3) φυσικών προσώπων για τις ανάγκες του έργου με Κ.Ε. 15365. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες συνολικά, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.
Πληροφορίες: ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
210-7275078
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα