ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:037250/2019
Ημ. Δημοσίευσης:23/04/2019
Ημ. Λήξης:15/05/2019
Tην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. πέντε (5) Εξωτερικών Συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας», με Αριθμό έργου 538, το οποίο χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της Δράσης «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Αθήνας, 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Θεσσαλονίκης, 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Ιωαννίνων, 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Τριπόλεως και 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Χανίων.
Tην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. πέντε (5) Εξωτερικών Συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας», με Αριθμό έργου 538, το οποίο χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της Δράσης «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Αθήνας, 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Θεσσαλονίκης, 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Ιωαννίνων, 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Τριπόλεως και 18 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτικής/ Επιστήμονας Υγείας Χανίων.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα