ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:034235/2019
Ημ. Δημοσίευσης:23/04/2019
Ημ. Λήξης:08/05/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 6090 και τίτλο «Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην βιοστατιστική»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες για τις ειδικότητες: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιοστατιστικός, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 6090 και τίτλο «Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην βιοστατιστική», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Ελένη-Κλεάνθη (Κλέα) Κατσουγιάννη

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προτάσεων ορίζεται η 8η Μαΐου 2019

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα