ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:037021/2019
Ημ. Δημοσίευσης:23/04/2019
Ημ. Λήξης:15/05/2019
Tην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. δύο (2) Εξωτερικών Συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας», με Αριθμό έργου 538, το οποίο χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της Δράσης «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 12 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή Οικονομικών ή/και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασής του.
Tην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. δύο (2) Εξωτερικών Συνεργατών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 15117 και τίτλο «SUN4P (Stroke Units Necessity for Patients)- Βελτιώνοντας τη φροντίδα των ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με όρους διαχείρισης, κόστους και αποτελεσμάτων υγείας», με Αριθμό έργου 538, το οποίο χρηματοδοτείται από ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ στο πλαίσιο της Δράσης «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριων» για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια 12 μήνες για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ιατρικής ή Οικονομικών ή/και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη με ειδικότητα ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και αυτές δύναται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου ή της ενδεχόμενης παράτασής του.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα