ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:025483/2019
Ημ. Δημοσίευσης:18/04/2019
Ημ. Λήξης:06/05/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) φυσικού προσώπου κατηγορίας ΠΕ Μουσικολόγος για τις ανάγκες του έργου με ΚΕ 15324 και τίτλο «ΠΜΣ "Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές"» με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα Αναστασία Γεωργάκη
Η πρόσκληση αφορά την επιλογή ενός (1) φυσικού προσώπου για τις ανάγκες του έργου με ΚΕ 15324. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, διάρκειας έξι (6) μηνών και αυτή δύναται ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης.

Πληροφορίες: ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
210-7275078
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα