ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:028526/2019
Ημ. Δημοσίευσης:08/04/2019
Ημ. Λήξης:23/04/2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε 13603 και τίτλο «Έσοδα Β΄ Μονάδας Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Χειριστής Ακτινολογικών Μηχανημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 13603 και τίτλο «Έσοδα Β΄ Μονάδας Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Ηλίας Μπρούντζος

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 23η Απριλίου 2019
...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα