ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:009688/2019
Ημ. Δημοσίευσης:07/02/2019
Ημ. Λήξης:22/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15138 και τίτλο «Species on the brink of extinction» (αρ. έργου 2418) το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 15138 και τίτλο «Species on the brink of extinction» (αρ. έργου 2418) το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ / ΕΛΙΔΕΚ και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Κωνσταντίνος Κουγιουμουτζής, ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με τρία (3) άτομα - Μεταπτυχιακούς φοιτητές, Βιολόγους ή συναφούς αντικειμένου, στο πλαίσιο διεξαγωγής της διπλωματικής τους εργασίας - συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.
Πληροφορίες: κ. Κων/νος Κουγιουμουτζής
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
τηλ. επικοινωνίας: 6977078917.
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα