ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:67137/2015
Ημ. Δημοσίευσης:15/09/2015
Ημ. Λήξης:25/09/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά» και ακρωνύμιο «ARCH» που εντάσσεται στη Δράση «Αριστεία ΙΙ» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Άννα Ταμπάκη, ζητούνται άτομα για την ερευνητική/επιστημονική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό € 178.000 και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 31/01/2014 έως 31/10/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Πληροφορίες: Αύρα Ξεπαπαδάκου
email: avraxe@gmail.com
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα