ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:12944/2015
Ημ. Δημοσίευσης:09/03/2015
Ημ. Λήξης:20/03/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ: Ενέργεια, Δίκαιο της Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος
Για τις ανα?γκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ενέργεια, Δίκαιο tης Θάλασσας, Ευθύνη, Προστασία του Περιβάλλοντος» και ακρωνυ?μιο ENERGYATSEA που εντάσσεται στην Κατηγορία Δράσεων Αριστει?α ΙΙ με Επιστημονική Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Μαρία Γαβουνέλη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακου? Προγρα?μματος «Εκπαι?δευση και Δια Βι?ου Μα?θηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, ζητούνται α?τομα για την ερευνητική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 250.000 ΕΥΡΩ και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι απο? 01/04/2015 έως 31/07/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν σύντομη περιγραφή του έργου (βλ. Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 2) την οποία καταθέτουν ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα επισυνάπτονται απλά αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους
Πληροφορίες: Μαρία Γαβουνέλη, mgavoun@law.uoa.gr
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα