ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:88507/2014
Ημ. Δημοσίευσης:20/01/2015
Ημ. Λήξης:02/02/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι –ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ISMET-COMAREN»
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών µε τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», µε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΛΟ, που εντάσσεται στη Δράση «Αριστεία Ι» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και ?ια Βίου Μάθηση», ζητείται ένα άτομο για την ερευνητική επιστημονική υποστήριξη του έργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισµό 495.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 19/9/2012 έως 18/9/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί µε το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826), όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες: Δρ. Παρασκευοπούλου Β. 210-7274448, καθηγ. Δασενάκης, τηλ.: 210-7274269
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα