ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:90177/2014
Ημ. Δημοσίευσης:02/01/2015
Ημ. Λήξης:16/01/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υπόέργου με τίτλο «Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού»
Για τις ανάγκες του Υποέργου (ΥΕ) 12 με τίτλο «Ξένες Γλώσσες Γενικού Λυκείου: Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού», το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), και με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Βασιλική Δενδρινού, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», με MIS 295450, η οποία εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 - Οριζόντια Πράξη του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του είναι 246.000,00 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 30/01/2015 (εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του προσωπικού) έως 31/12/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου και θα γίνει μετά τη σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και όπως έχει περιγραφεί στο σχέδιο αυτεπιστασίας.
Πληροφορίες: τηλ. 2107275080
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα