ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:36732/2014
Ημ. Δημοσίευσης:22/05/2014
Ημ. Λήξης:02/06/2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης: «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών»
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Ακαδημία Πλάτωνος: Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής κ. Θ. Σφηκόπουλο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα της Δράσης 5.Ε. «Θερινά Σχολεία Αρχαίου Ελληνικού Δράματος» του Υποέργου 6 «Τροφεία μεταπτυχιακών φοιτητών, θεμελίωση και λειτουργία Αποθετηρίου και Επιστημονικοτεχνική Υποστήριξη του Έργου» (ΚΑ 11436), ζητούνται έως 6 άτομα για την οργανωτική υποστήριξη του θερινού Σχολείου Αρχαίου Δράματος που εντάσσεται στο φυσικό αντικείμενο του ως άνω υποέργου. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 5.885.680,00 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 10/11/2011 έως 31/09/2015. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες:
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα