ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:35444/2020
Ημ. Δημοσίευσης:22/11/2020
Ημ. Λήξης:07/12/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. και τίτλο «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της» του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε, Καθηγητής Νικόλαος Γελαδάς
...
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα