ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:105532/2018
Ημ. Δημοσίευσης:10/01/2019
Ημ. Λήξης:25/01/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με αριθμό έργου 1317, Κ.Ε. 15119 και τίτλο «Ανίχνευση Μηχανικά Παρασκευασμένων, Συμπτωματικών, και Φυσικών Νανοϋλικών σε Θαλάσσια Ύδατα Κοντά σε Νησιά», στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με ένα (1) άτομο, η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δεκαεννέα (19) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί έως πέντε (5) μήνες, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα