ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:095061/2018
Ημ. Δημοσίευσης:07/12/2018
Ημ. Λήξης:21/12/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 0723 και τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ιατρός με ειδικότητα Παθολογοανατόμου στο έργο με Κ.Ε. 0723, τίτλο «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΑΤΟΜΕΙΟ» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κύριο Α. Χ. Λάζαρη
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2018
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα