ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:098481/2018
Ημ. Δημοσίευσης:06/12/2018
Ημ. Λήξης:21/12/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 8081 και τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων της Α' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματέων, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 8081 και τίτλο «Οικονομικές ενισχύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων της Α' Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής», του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κύριος Νικόλαος Κουλούρης

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2018

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα