ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:075630/2018
Ημ. Δημοσίευσης:09/11/2018
Ημ. Λήξης:26/11/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 12729 και τίτλο «Διαχείριση εσόδων της Ειδικής Ερευνητικής Μονάδας Εφαρμοσμένης Ενδοκρινολογίας και Μελέτης του Σακχαρώδους Διαβήτη»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με δύο (2) άτομα για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ιατρού-Παιδιάτρου στο έργο με Κ.Ε. 12729, τίτλο «Διαχείριση εσόδων της Ειδικής Ερευνητικής Μονάδας Εφαρμοσμένης Ενδοκρινολογίας και Μελέτης του Σακχαρώδους Διαβήτη» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Χρούσο
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Νοεμβρίου 2018
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα