ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:087402/2018
Ημ. Δημοσίευσης:08/11/2018
Ημ. Λήξης:23/11/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 10339 και τίτλο «Διαχείριση εσόδων από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: "Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρόνιων πασχόντων" της Ιατρικής Σχολής»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματέας, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 10339 και τίτλο «Διαχείριση εσόδων από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση εσόδων από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο: "Οργάνωση και διαχείριση ανακουφιστικής και υποστηρικτικής φροντίδας χρόνιων πασχόντων" της Ιατρικής Σχολής», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Μυστακίδου Γκίνη Κυριακή

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2018

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα