ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:090674/2018
Ημ. Δημοσίευσης:06/11/2018
Ημ. Λήξης:21/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5031295, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01385, Κ.Ε. 15177 και τίτλο «Μεταφράζοντας τη διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση», που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με MIS 5031295, κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01385, Κ.Ε. 15177 και τίτλο «Μεταφράζοντας τη διαγνωστική πολυπλοκότητα του μελανώματος σε ορθολογική θεραπευτική διαστρωμάτωση», που εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για 1 Εξωτερικό Συνεργάτη. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 22 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί για έξι μήνες, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα